Pašvaldības speciālisti informē par projektu ieviešanu Viesītes vidusskolā

13. februārī Viesītes novada pašvaldības speciālisti, Jaunatnes lietu speciāliste Austra Saturiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva un projektu administratore Laura Zvirbule, viesojās vidusskolā, lai informētu skolas vadību un pedagogus par aktuālajiem projektiem.

A. Saturiņa informēja klātesošos par projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ieviešanas gaitu. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Galvenais projekta fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam. Rites pamatskola jau ir sagatavojusi individuālos atbalsta plānus saviem audzēkņiem un tuvākajā laikā uzsāks konsultāciju īstenošanu. Viesītes vidusskolā individuālie atbalsta plāni ir gatavošanas stadijā.

Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti sniedza informāciju par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” un projekta ” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas rezultātā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā.  Projekta ietvaros tiek organizētas mācību vizītes, nodrošinātas nodarbības talantīgiem skolēniem, organizētas interaktīvas nodarbības, eksperimenti, citas aktivitātes. 2017. gada 1. decembrī notika Viesītes vidusskolas pasākums “Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos”, 2018.gada janvārī īstenoti divi mācību braucieni uz teātru izrādēm. Februāra mēnesī skolēniem turpinājās konsultācijas.Veselības projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Viesītes novadā, uzlabojot pieejamību šiem, pakalpojumiem novada, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem, iedzīvotājiem. Projekts pašvaldībā tiek ieviests kopš 2017. gada 1. ceturkšņa. Viesītes vidusskolas audzēkņiem caur projektu ir iespējams izmantot vingrošanas un peldēšanas nodarbības.

Pašvaldības speciālisti ar vidusskolas pedagogiem vienojās, ka šāda veida sanāksmes ir jārīko regulāri, lai izrunātu sadarbības modeļus, problēmjautājumus un turpmāko rīcību projektos, kas saistīti ar novada izglītības iestādēm.

Projektu administratore Laura Zvirbule

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other