Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 15.februārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 15.februārī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par izmaiņām pamatlīdzekļos un mazvērtīgajā inventārā .

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Sēlijas Sporta skolas un Viesītes Mūzikas un mākslas skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam “Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”.

Ziņo: A.Žuks, L.Zvirbule

 1. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam “Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”.

Ziņo: A.Žuks, P.Līcis

 1. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.

Ziņo: A.Žuks, S.Lūse

 1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: L.Zvirbule

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: L.Zvirbule

 1. Par projekta izstrādi ELFA līdzfinansētam LEADER programmas projektam “Radošās rezidences Viesītē”.

Ziņo: G.Dimitrijeva, L.Zvirbule

 1. Par “Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ziņo: L.Zvirbule

 1. Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 36A domājamās daļas atsavināšanas piedāvājumu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses maiņu Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adrešu maiņu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Rutuļi, Rites pagasts, Viesītes novads sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Viesītes pagasts, Viesītes novads.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par iesniegumu dzīvokļa atsavināšanai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Klauces karjers”, Elkšņu pagasts, Viesītes novads atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu uz laiku.

Ziņo: A.Žuks

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other