Ārkārtas domes sēde 2017.gada 29.decembrī plkst. 8.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2017.gada 29.decembrī plkst.8.00

Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par projekta ”Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana” sagatavošanu un iesniegšanu darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Ziņo: M.Blitsons

2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un apstiprināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

3. Par saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetā”  apstiprināšanu.

Ziņo: L.Medvecka

4. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu.

Ziņo: L.Medvecka

5. Pat Viesītes novada pašvaldības apkures sistēmas darbinieku stundas tarifa likmes noteikšanu.

Ziņo: L.Medvecka

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other