Darbs Attīstības un plānošanas nodaļā

Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju piesaistes, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu izstrādes, to īstenošanas. Ir veikta Viesītes novada Attīstības programmas 2014.–2020. Rīcību plāna un Investīciju aktualizācija. 2017.gadā tika uzsākta jauna Teritorijas plānojuma izstrāde. Tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem zemes izmantošanas un apbūves jomā. Līdz šim ir apkopota nepieciešamā informācija, kura tiek apstrādāta un sistematizēta, informēti iedzīvotāji par plānojuma izstrādi un saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem individuāli un uzņēmējiem. 2018. gada pirmajā pusē sabiedrības apspriešanai tiks nodota plānojuma 1.redakcija. Pateicoties speciālistu profesionālai kompetencei, spējai strādāt komandā, pozitīvai attieksmei pret darbu un aizrautībai, esam spējuši strādāt efektīvi un rezultatīvi.

2017. gadā Viesītes novada pašvaldība ir izstrādājusi projektus vairākās programmās un fondos. Kopā konkursos individuāli un partnerībās iesniegti vērtēšanai 21 projekts šādos fondos un programmās: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas Sociālais fonds, Zivju fonds, Latvijas vides aizsardzības fonds, LEADER programma, INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, ERASMUS+, NORDPLUS, Zemgales kultūras programma un citās. No iesniegtajiem projektiem apstiprināti 15 projekti, no kuriem 5 jau ir ieviesti, pārējie šobrīd vēl ir ieviešanas procesā. Tāpat šogad tika turpināta vai uzsākta 4 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana – “Mīlestības takas pārbūve 3. kārta”, “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” /Travel smart/, veselības veicināšanas un Viesītes vidusskolas ERASMUS+ projekts. Rezultātā ir rekonstruēta Mīlestības taka, uzlabots Jauniešu centra aprīkojums, nodrošināta video novērošana visā novada teritorijā, iegādātas norobežojošās barjeras pasākumiem, iegādāts aprīkojums pašvaldības policistam, rekonstruēti novada ceļi, organizēti pasākumi. Tāpat projektu rezultātā tiek sniegta iespēja izglītību apgūšanai un kvalifikācijas celšanai dažādām novada iedzīvotāju grupām. Investīcijas nav tikai būvniecība vai infrastruktūras attīstība, tas ir darbs speciālistu izglītošanai, inovācijām, jaunāko tehnoloģiju pielietošanai, darba efektivitātes paaugstināšanai.

G. Dimitrijeva, nodaļas vadītāja

Darbs uzņēmējdarbības un iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam

Šogad veikts aktīvs darbs pie uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām aktivitātēm. Attīstības un plānošanas nodaļa ir atbalstījusi uzņēmēju un mājražotāju dalību izstādēs, un tirdziņos. Piemēram, Pārnovadu uzņēmēju dienās Aizkrauklē uz uzaicinājumam kopīgi veidot vienotu novada stendu, šogad atsaucās 8 novada uzņēmēji. Sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību izmantojām iespēju turpināt iesākto un pateikties kādam no saviem uzņēmējiem. Pateicība tika izteikta novada uzņēmējiem Aivaram un Elitai Skadiņiem, uzņēmums IK “Viesītes Efejas”, nominācijā „Veiksmīgs ģimenes uzņēmums”. IK „Viesītes efejas” nodarbina 8 cilvēkus, uzņēmumam ir divi veikali, kuros iespējams nopirkt, pasūtīt ziedus, dažādas kancelejas un saimniecības preces. Pašvaldības organizētajā un finansētajā projektu konkursā iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam šogad ir piešķirts pašvaldības finansējums 12 Viesītes novada biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iniciatīvas grupu projektiem. Īpaši jāatzīmē, ka pateicoties veiksmīgam darbam ar iedzīvotājiem, šogad pirmo reizi tika iesniegti 3 iedzīvotāju iniciatīvu grupu projekti. 2017. gadā SIA “Viesītes Kristīnes aptieka” svin 130 gadu jubileju. Tāpēc Attīstības un plānošanas nodaļa SIA “Kristīnes Viesītes aptieka” vadītāju un īpašnieci Aina Pečauska izvirzīja titulam “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”. Svinīgā pasākumā Rundāles pilī A. Pečauskai tika pasniegts apbalvojums.

L. Zvirbule, projektu administratore

Darbs nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un efektīva izmantošana ir viens no svarīgākajiem darbiem. To veicam saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Manā kompetencē ir saskaņot būvniecības ieceres atbilstība teritorijas plānojumam, īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā, sagatavot un organizēt izsoles, strādāt ar jautājumiem par īpašumu nomu, citi organizatoriski jautājumi, kas saistās ar īpašumu apsaimniekošanu.

2017.gadā atzinumus par būvniecības ieceres atbilstību teritorijas plānojumam ir pieprasījuši 37 interesenti, bet tikai viens no tiem ir jaunas liellopu fermas būvniecība Saukas pagastā, lielāka daļa  iesniegumu bija ar lūgumu saskaņot atļauju lauksaimniecības neizmantotās zemēs ieaudzēt mežu vai izveidot meža plantācijas.

Uz 01.01.2017. uz pašvaldības vārdā Zemesgrāmatā reģistrēti Viesītes pilsētā 106 īpašumi, Viesītes pagastā 38 īpašumi, Saukas pagasta 50 īpašumi, Elkšņu pagasta 26 īpašumi, Rites pagastā 25 īpašumi. 2017.gada  zemesgrāmatā ierakstīts  21 pašvaldības īpašums.

2017.gadā kopā ar kolēģiem ir sagatavoti dokumenti un ierakstīti zemesgrāmatā 21 pašvaldības īpašums, t.sk. 7 ielas, lai īstenotu projektu ielu apgaismošanas pārbūvi. Gada laika publiskā izsolē piedāvāti 16 pašvaldības īpašumi, kā rezultātā pašvaldības budžets papildināts ar 459442 EUR.

Ir noslēgti 205 nomas līgumi par zemes iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām par kopēju summu 4147 EUR. Brīvo zemes vienību, kuras būtu lietderīgi izmantot lauksaimniecības vajadzībām uz 2017.gada beigām ir ļoti maz, pārsvarā ir brīvas zemes vienības ar  platību no 0.1ha līdz 1,5-2,5 ha,  2018.gadā sākumā pašvaldības mājas lapā būs pieejama aktuāla informācija par pašvaldības zemes īpašumiem. Interneta portālā www.kadastrs.lv   var aplūkot īpašumu ortofoto plānu (meklēt zemes vienības- ierakstīt kadastra apzīmējumu- skatīt telpiskos datus).

S. Puzāne, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste

 Darbs iepirkumu jomā

Publisko iepirkumu veikšanas kārtību nosaka Publisko iepirkumu likums. Likuma mērķis ir nodrošināt:

  1. iepirkumu atklātumu,
  2. piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
  3. pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā veic Viesītes novada domes iecelta iepirkumu komisija. Informācija par iepirkumiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā http://www.viesite.lv/?page_id=30271. 2017. gadā iepirkumu rezultātā ir noslēgti vairāki apjomīgi līgumi. Lielākie no tiem:

Uzņēmēju interesēs vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan tiek publicēti pašvaldību un valsts iestāžu iepirkumu plāni.

Lai nodrošinātu pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu un līgumu slēgšanas caurspīdīgumu, Viesītes novada dome 23.02.2017. apstiprināja noteikumus „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”, kas regulē iepirkumu veikšanu līdz  EUR 10 000 bez pievienotās vērtības nodokļa precēm un pakalpojumiem un līdz  EUR 20000 būvdarbiem. Informācija par šiem iepirkumiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā http://www.viesite.lv/?page_id=30269.

Silvija Eglīte, iepirkumu speciāliste

Darbs projektēšanas un būvniecības jomā

Pašvaldības būvinženiera kompetencē ietilpst nepieciešamo remontdarbu novērtēšana, darba tāmju apjomu un tehnisko specifikāciju sastādīšana remontdarbu iepirkumiem. Regulāri notiek komunikācija ar projektētājiem, nepieciešamās informācijas un datu sagatavošana, projekta risinājumu apspriešana, kā arī būvniecības procesa pārraudzība, pašvaldības interešu pārstāvēšana.

Nozīmīgākie būvniecības darbi, kas veikti 2017.gadā:

  1. Vidusskolai tika izremontēts jaunā korpusa otrā stāva gaitenis, augu mājas vestibils, sporta zālei nomainīti logi, pārkrāsota skolas fasāde.
  2. Pārbūvēts pašvaldības autoceļš S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni
  3. Uzsākta pašvaldības autoceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve.
  4. Ir uzsākta arodskola ēkas pārbūve Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām.
  5. Notiek projektēšanas darbi apgaismojuma pārbūvei Brīvības ielai, Raiņa ielas posmam un Peldu ielai.
  6. Notiek projektēšana pie Smilšu ielas pārbūves.
  7. Tiek strādāts pie projekta muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas atjaunošanai.

G.Puzāns, būvinženieris

 

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other