Kārtējā novada domes sēde 2017.gada 16.novembrī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2017.gada 16.novembrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par būvju Amatnieku iela 6, Viesīte, norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Ziemassvētku paciņām.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes muzeja “Sēlija” projektu “Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par  finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības 2018.gada budžetā (Viesītes vidusskola).

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas iesniegumu finansiālajam atbalstam grāmatas izdošanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā (sadaļā Kultūras organizatori).

Ziņo: A.Žuks

 1. Par naudas balvas izmaksāšanu .

Ziņo: A.Žuks, A.Maļinovska

 1. Par Viesītes Mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par Viesītes novada pašvaldības precizēto saistošo noteikumu Nr.11/ 2017 “par pabalstiem Viesītes novadā” apstiprināšanu.

Ziņo: S.Matačina

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazbruņenieki”, Viesītes pagasts, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ābelītes”, Viesītes pagasts, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Druviņas 6”-6, Rites pagasts, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: L.Zvirbule

 1. Par dalību SAM 4.3.1. projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas paplašināšanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Majori”,  Saukas pagasts, Viesītes novads.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par zemes nomas izbeigšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Ziņo: A.Žuks

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other