Nekustamā īpašuma “Dūņupe-1” atklāta, mutiska izsole

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ”Dūņupe-1’’, ar kadastra numuru 56880040281, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040281, 18,9 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 22450.00. Izsoles solis  EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).

   Nodrošinājuma apmērs 10%.

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 7.decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Īpašums ir meža zeme.

     Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.

  Izsole sāksies 2017.gada 8.decembrī plkst. 13.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

   Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other