Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu izsoli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazbruņenieki”, ar kadastra numuru 56350130045, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130036, 4.66 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3290.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 9.novembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

   Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai persona, kas atbilst likuma ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.

   Starpgabals. Nav servitūta ceļa piekļuves.

  Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.

  Izsole sāksies 2017.gada 10.novembrī plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

   Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.


 Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Ābelītes”, ar kadastra numuru 56350100063, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350100028, 2.98 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3687.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 9.novembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

   Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai persona, kas atbilst likuma ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.

   Starpgabals. Nav servitūta ceļa piekļuves.

  Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.

  Izsole sāksies 2017.gada 10.novembrī plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

   Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.


   Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Druviņas 6’’-6, ar kadastra numuru 56809000028, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 6 un tam atbilstošajām domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala; sākotnējā cena  EUR 831.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 9.novembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

  Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.

  Izsole sāksies 2017.gada 10.novembrī plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

   Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other