Aktualitātes Attīstības un plānošanas nodaļā

Paralēli iesākto Eiropas Savienības fondu un programmu līdzfinansētu projektu īstenošanai, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti strādā pie dažādu jautājumu risināšanas.

2017.gadā esam uzsākuši jauna Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādi. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas ir noslēgts līgums ar SIA “Reģionālie projekti” par plānojuma izstrādi. Strādājam saskaņā ar sastādīto darba grafiko un noteiktim veicamiem uzdevumiem šim gadam. 26.septembrī pašvaldības speciālisti un pagastu pārvalžu vadītāji tiksies ar plānojuma izstrādātājiem, lai pārrunātu sadarbību un risināmos jautājumus. Lūgums visiem iedzīvotājiem pārdomāt par savu īpašumu apsaimniekošanas perspektīvām, uzņēmējiem un zemniekiem par attīstības virzieniem.  Iedzīvotāju iesaistei būs izstrādāta iesnieguma veidlapa un mēs regulāri  informēsim par plānojuma izstrādes gaitu. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

30.augustā Viesītes novada pašvaldību apmeklēja eksperti no SIA “EKODOMA”, kuri strādā pie enerģētikas rīcības plāna izveides  Zemgales plānošanas reģiona īstenotajā INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programmas 2014 – 2020 projektā „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas”.  Šādu plānu izstrāde notiek 16 Zemgales pašvaldībās. Plānā būs apkopota un analizēta esošā situācija (enerģijas ražošana un gala patēriņš), enerģijas bilance, izvērtētas nākotnes perspektīvas un izplānota plāna īstenošanas uzraudzības sistēma. Tajā arī eksperti detalizēti izvērtēs nākotnes vīziju un stratēģiskos mērķus, energopārvaldības sistēmas ieviešanas iespējas, analizēs pasākumus enerģijas ražošanas un ēku sektorā, apgaismojuma modernizēšanā, sabiedrības informēšanā, zaļā transporta sektorā un zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanā. Plānots, ka 2018. gada janvārī un februārī gaidāma šo plānu publiskā apspriešana katrā pašvaldībā.

Tā kā joprojām tiek vērtēti projektu iesniegumi INTERREG Latvija – Lietuva programmā, kurā esam iesnieguši četrus projektu iesniegumus (vienu kā vadošais partneris, bet trijos esam partneri), tad ar nepacietību gaidām vērtēšanas rezultātus, kuri būs zināmi decembrī.  Vēl pāris mēneši atlikuši līdz Viesītes novada atbalstīto biedrību un iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu pabeigšanai. Gandarījums par to, ka šogad iedzīvotāji ir bijuši aktīvi.

Neapšaubāmi, attīstības veicināšanai nepieciešamas zināšanas, tādēļ Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti paralēli savam tiešajam darbam mācās paaugstinot profesionālās kompetences, kuras nepieciešamas pienākumu izpildei un radošumam. Izmantojam iespējas dalībai kursos un semināros kā arī attālinātai dalībai video tiešraidēs, ko nodrošina Latvijas Pašvaldību savienība.

Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other