Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 2017.gada 16. oktobra līdz 2017.gada 16. novembrim
Sludinājuma kopsumma 139 171.00 EUR

  1. Rīcība „ Darbs un pārticība” – EUR 69 171.00

2.  Rīcība „Lauku dizaina birojs” – EUR 70 000.00

 

Projektu  īstenošanas termiņš Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmos izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”

Skolas iela 16a, Aknīste, Aknīstes novads, LV – 5208

Kontaktinformācija Skaidrīte Medvecka, . Tālr. 26590352,

 e-pasts sk_medvecka@inbox.lv

Ieva Jātniece, Tālr. 29548967

E –pasts ieva.jatniece@gmail.com

mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Projekti iesniegšana Projekta iesniegumus var iesniegt arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniskā dokumenta formā, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Vairāk info: LP_Selija_3_karta_2017

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības Lauku partnerība „Sēlija” birojā , adrese: Skolas iela 16 a, Aknīste. Administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka, e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv; un izpilddirektore Ieva Jātniece, ieva.jatniece@gmail.com kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā www.partneribaselija.lv  un novadu mājas lapās www.akniste.lv; www.viesite.lv www.krustpils.lv www.jekabpilsnovads.lv ; www.salasnovads.lv .

Administratīvā vadītāja                                           Skaidrīte Medvecka

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other