Kārtējā novada domes sēde 2017.gada 20.jūlijā plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2017.gada 20.jūlijā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.6 “Viesītes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju sastāvā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju nolikumu apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Lauku partnerība Sēlija”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atbildīgo par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi un vietējā mēroga katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanu Viesītes novada pašvaldībā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pilsoni” piešķiršanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atļauju amatu savienošanā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo cirsmu trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.15/2017 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rites pagasta, “Druviņas 6”-6 atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.16/2017 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta “Mazsprīdīši” trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.17/2017 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Mazbruņenieki” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.18/2017 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Ābelītes” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.19/2017 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izmaiņām pamatlīdzekļos.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par debitoru parāda dzēšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai, ūdens skaitītāju iegādei un sadzīves atkritumu konteineru iegādei.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par iesniegumiem finansiālajam atbalstam.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 2017.-2019.gadam un Investīciju plāna 2017.gadam aktualizāciju.

Ziņo: J.Līcis, G.Dimitrijeva

 1. Par Valsts nozīmes industriālā pieminekļa ‘’Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē’’ Lokomotīvju depo ēku.

Ziņo: J.Līcis, G.Dimitrijeva

 1. Par dzīvokļa “Aronijas 2”-17, Lone, Saukas pagasts pirkuma maksas sadalīšanu daļās.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Kristūži’’.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ”Mežvidi”.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adrešu maiņu Viesītes novada Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adrešu piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par saistošo noteikumu Nr.7/2017 ‘’Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā’’ apstiprināšanu.

Ziņo: J.Līcis, I.Erte

 1. Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam ‘’Dzirnavu dīķis’’ Saukas pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par  atsavināšanas procesa uzsākšanu nekustamajam īpašumam  “Dzirnavu dīķis’’ Saukas pagastā, Viesītes novadā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupā”

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: L.Zvirbule

Drukāt