Viesītes novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu

Pamatojoties uz 2017. gada domes sēdes lēmumu „ Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” tiek izsludināts trešais vietējais projektu konkurss.

Ar 2015. gada 16. decembra domes lēmumu Nr 28. Ir noteiktas 5 atbalstāmās jomas finansējuma piešķiršanai:

– sakrālā, kultūrvēsturiskā mantojuma un novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un popularizēšana;

– vides aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana ( t.sk. vides un rekreācijas objektu izveidošana);

– jaunatnes līdzdalības veicināšana;

– pasākumu ar sabiedrības iesaisti organizēšana novada un starpnovadu līmenī ( t.sk. integrācija);

– sociālās nevienlīdzības mazināšana.

Ar projektu konkursa kārtību un pieteikuma veidlapu – Veidlapa-un-atskaite_2017 var iepazīties Viesītes novada mājas lapā http://www.viesite.lv/?page_id=14731  Projektu iesniegumus var iesniegt sākot ar š.g. 11. aprīli līdz 8. maijam plkst. 17:00, sūtot elektroniski (dokumentiem jābūt parakstītiem un ieskenētiem) laura.liepina@viesite.lv, vai nogādājot personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā, Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē. Konsultācijas – zvanot pa telefoniem: 65245677, mob.26691248 vai ierodoties personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Drukāt