Mutiska izsole ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ”Melioratori”-1, ar kadastra Nr. 56359000006, trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabal. Sākotnējā cena  EUR 854.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

 Izsole sāksies 2017.gada 28.aprīlī plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 27.aprīlim (ieskaitot) darba dienās Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Drukāt