Par izmaiņām SIA “Viesītes komunālā pārvalde” kases darbībā uz darbinieku slimības laiku

Maksājumi Saukas un Elkšņu kasēs jūlijā  tiks pieņemti:

16.07.  Otrdien, no plkst. 08:00 – 13:00,  Elkšņu pagasta pārvaldē:

18.07. Ceturtdien,no plkst. 08:30 – 12:30,  Saukas pagasta pārvaldē:

24.07. Trešdien, no plkst. 08:00 – 11:00.,  Saukas bibliotēkā :

25.07. Ceturdien, no plkst. 08:30 – 12:30,  Saukas pagasta pārvaldē:

papildus informācija pa tālr.25440203

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

LEADER programmas projekti Viesītes novadā

Viesītes novada pašvaldība kopš 2016. gada ir īstenojusi 5 LEADER programmas projektus un īstenošanas stadijā atrodas vēl 2 projekti, kā arī LEADER programmas 2019.gada projektu konkursā iesniegti 2 jauni projekti.

“Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā” Nr.2018/AL24/4/A019.22.04/1

Projekta mērķis: atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves attīstību, nodrošinot pieejamību kultūrvēsturiskajam mantojumam. Galvenās aktivitātes: izveidota un labiekārtota Mazā Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās arhitektūras formas, un labiekārtota teritorija. Projekta kopējās izmaksas: EUR 19718.12, tai skaitā, attiecināmie izdevumi EUR 19718.12, neattiecināmie izdevumi EUR 200.00. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 2421.81 (EUR 1921.81 sastāda 10% no attiecinājumiem izdevumiem, EUR 500.00 ir neattiecināmie izdevumi). Projekta īstenošanas laiks: 2019. gads.

Jēkabpils pilsētas svētkos varēs “satikt” e-pakalpojumus un pārbaudīt erudīciju

Sestdien, 6.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija! Dari digitāli!” viesosies Jēkabpils pilsētas svētkos. Kopā ar citiem svētku dalībniekiem būsim Jēkabpils Vecpilsētas laukumā, kur programmas aktivitāšu teltī svētku apmeklētājiem būs iespēja pieteikties eID kartei un eParakstam, kā arī  saņemt informāciju par noderīgiem e-pakalpojumiem.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Viesītes novada dome 20.06.2019. pieņēma lēmumu Nr.18 (sēdes protokols Nr.7) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un saistošo noteikumu Nr.2019/04 “Par Viesītes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par teritorijas plānojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

Ar Viesītes novada teritorijas plānojumu iespējams iepazīties portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Veselības dienas “Esi aktīvs!” Jēkabpils Tautas triatlons.

Trešdien, 26. jūnijā Jēkabpils Mežaparkā pozitīvā un aizraujošā gaisotnē notika veselības dienas “Esi aktīvs!” aktivitātes. Visvairāk dalībnieku pulcēja galvenais dienas notikums – Tautas triatlons, kurā komandas mērojās spēkiem peldēšanā, velobraukšanā un skriešanā. Pasākumu organizēja biedrība „Selonia Velo” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”.

Izsole “Mazceļinieki” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Mazceļinieki’’, ar kadastra numuru 56580010033, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām 3 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4427.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 11.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Izsole “Ausmas” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Ausmas’’, ar kadastra numuru 56580050017, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.7684  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1711.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).Ir nomnieks. Jāpārņem saistības. Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 11.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Izsole “Zīlītes” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Zīlītes’’, ar kadastra numuru 56880030020, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 7.29  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 12090.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole “Mazkārkļi” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Mazkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060041, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.17  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3705.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesības apkārtējo zemju īpašniekiem. Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma “Tīrumiņi” izsole – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Tīrumiņi’’, ar kadastra numuru 56880030096, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.61  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3563.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma izsole ‘’Jaunzvirgzdāres’’ – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Jaunzvirgzdāres’’, ar kadastra numuru 56880030098, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.81  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3840.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Ārkārtas domes sēde 2019.gada 27.jūnijā plkst. 16.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2019.gada 27.jūnijā plkst.16.30 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.

Ziņo: G.Dimitrijeva

Vasaras saulgriežu svinēšana Viesītes novadā

Piektdien, 21.jūnijā, plkst. 20.00 visi senlatviešu tradīciju glabātāji, kopēji un interesenti tika aicināti uz nu jau tradicionālo ielīgošanu Ormaņkalnā, kur kopā ar Viesītes novada pūtējiem un folkloras kopu “Urgas” tika svinēti Vasaras saulgrieži.

Mācībām pieaugušajiem visā Latvijā var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām vēl šonedēļ var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Līdz šim saņemti jau vairāk nekā 12 tūkstoši pieteikumu.

Sēlijas novadu apvienības sapulce Ilūkstē

20. jūnijā Ilūkstē norisinājās kārtējā Sēlijas novadu apvienības dalībnieku sapulce. Šajā reizē kopīgi ar visiem septiņiem Sēlijas novadu priekšsēdētājiem ierādās arī novadu sabiedrisko attiecību speciālisti, kultūras darbinieki, tūrisma speciālisti un Sēlijas radošie cilvēki, lai pārrunātu par septembrī notiekošo Sēlijas dienu un Sēlijas filmu.

Līgo kauss pludmales volejbolā Viesītē

Tradicionāli jau vairākus gadus pēc kārtas Viesītē notiek Līgo kauss pludmales volejbolā. Arī šogad 22. jūnijā pludmales volejbola cienītāji pulcējās Viesītes stadionā vīriešu komanda un  sieviešu komandas no Viesītes un tā novada, kā arī no kaimiņu novadiem, vīriešiem ieradās septiņas komandas, bet sievietēm piecas komandas.Gan sieviešu, gan vīriešu komandas savā starpā izspēlēja katrs ar katru, vīriešiem 21 spēle kopā, sievietēm 10 spēles, pēc izspēlētām spēlēm, iegūtiem punktiem par uzvarām, tika noskaidrotas arī godalgotās vietas:

29. jūnijā Sēlijas novadi jau 7. reizi vienosies kopīgos Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”

Daugava, Latvijas lielākā un varenākā upe, veido dabisku robežu ap Sēlijas krāšņajiem novadiem un tajā pašā laikā vieno visus sēļus. Tā katru gadu Sēlijas ļaudis pulcējas kopā, lai parādītu savu spēku dziesmā, dejā un mūzikā… Lai sēļi plūstu vienotā gaismas upē!

29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, gleznainā vietā pie Daugavas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā”.

VUGD aicina līgot droši un apdomīgi!

Jau pēc pāris dienām sāksies ilgi gaidītā Līgo un Jāņu dienas svētku ielīgošana, kur neiztikt bez ugunskuru kurināšanas, peldēšanās, atpūtas dabā un dažādām jautrām izdarībām. Lai Līgo un Jāņu dienu svinēšanu neaptumšotu nelaime, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka jautra svētku svinēšana nav tas pats, kas neapdomīga un pārdroša rīcība!

Turpinās būvdarbi Viesītes Dienas centra izveidei Latvijas – Lietuvas pārobežu projekta “SocQuality” ietvaros

Pateicoties projektam Nr. 317 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”,  līdz rudenim Viesītē, Smilšu ielā 39K, bijušās dienesta viesnīcas telpās ar noteiktu telpu pārbūvi  tiks izveidots Viesītes dienas centrs. Šobrīd aktīvi notiek būvdarbi, ir nomainīti logi.  Izbūvējot jaunas telpas un mainot plānojumu Dienas centrs iegūs šādas telpas –nodarbību telpas, kabinetu, gaiteni, virtuvi, tualeti cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām, palīgtelpas , kā arī pie ieejas ēkā tiks demontēts ieejas mezgls, to vietā izbūvējot jaunas kāpnes un izbūvēts vertikāls pacēlājs. Būvdarbus veic SIA “LC būve, būvuzraudzību – SIA “Buvkon”.  Būvdarbus  plānots pabeigt līdz 2019. gada 31. augustam.

Viesītes novada seniori piedalās pasākumā Rokišķos

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.