Noslēguma sanāksme projektam V-R Communities

26. septembrī Viesītē projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros notika projekta vadības darba grupas noslēguma sanāksme. Tajā piedalījās iesaistītās puses no Viesītes un Rokišķu pašvaldībām.

Atsākas mācības Viesītes ev. lut. draudzes svētdienas skolā

11.oktobrī plkst. 16:00 Viesītes Kultūras pilī atsākas evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skola bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 25950147 (Solvita).

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā notiks kampaņas “Par cilvēcību” ietvaros rīkota aktivitāte

Šī gada 3. oktobrī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), sadarbībā ar virkni sadarbības partneru visā Latvijā uzsāk kampaņu par migrāciju “Par Cilvēcību”. Kampaņa ilgst no 3. līdz 18. oktobrim. Kampaņas ietvarā notiks 42 pasākumi visā Latvijā – dokumentālās filmas demonstrēšana, diskusijas, tematiskās darbnīcas, tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem.

9. oktobrī plkst. 13:00 Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā kampaņas “Par Cilvēcību” ietvaros notiks simulācijas spēle, kas ļaus jauniešiem vairāk izprast tēmu: migrācija. Ikviens ir aicināts piedalīties šajā aktivitātē.

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros ikviens var apgūt finanšu pratības pamatus

Lai apgūtu finanšu pratības pamatus, nav nepieciešams meklēt speciālus kursus mācību iestādēs – Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izstrādājusi e-apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība, kuru ikviens var apgūt attālināti.” Padomu, kā lietot mācību materiālus, var saņemt Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā Latvijā.

No 1. oktobra gaidāmas izmaiņas septiņos SIA Jēkabpils autobusu parks apkalpotajos maršrutos

Ņemot vērā, ka ir uzlabojies ceļu stāvoklis, no 2019. gada 1. oktobra vairākos maršruta Nr.7893 Daugavpils–Preiļi reisos tiks samazināts to izpildes laiks, tādējādi pasažieriem būs jāpavada mazāk laika ceļā. Savukārt, lai Viesītes novada skolēniem būtu iespēja nokļūt izglītības iestādēs un pēc tam – atpakaļ mājās, izmaiņas veiktas maršrutā Nr.5481 Jēkabpils–Brodi, Nr.5490 Viesīte–Sauka–Lone, Nr.5491 Viesīte–Lone, Nr.5492 Viesīte–Gāršas–Kalna Dambrāni–Viesīte, Nr.5493 Viesīte–Lone–Sauka–Viesīte un Nr.6891 Viesīte–Vārnava–Sunākste–Viesīte.

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēmusi Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība

19. septembrī, svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā pasniedza četras “Balvas cilvēka izaugsmei”, godinot cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība. Piecu gadu laikā biedrības centrā ir izveidots fizioterapeita, ergoterapeita kabinets, multisensorā maņu telpa. Notiek arī radošās darbnīcas, logopēda, audiologopēda, psihologa, individuālās un nodarbības grupā. Centram aktīvi darbojoties ar 2018.g. tika uzsākta deinstitucionalizācijas projekta realizācija Viesītes novadam. Bezmaksas pakalpojumi tika sniegti Neretas un Viesītes sociālās aprūpes centriem.

Noslēguma aktivitātes projektā V-R Communities

Septembra mēnesī projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros notika divi pasākumi. 4. septembrī tika aizvadītas fiziskās nodarbības un lekcija “Veselīga novecošana”, kas bija domāts Rokišķu un Viesītes senioru izglītošanai. Pasākuma laikā notika lekcijas un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā. Seminārā Viesītē piedalījās 30 seniori no Latvijas un Lietuvas. Dienas aktivitātes bija sadalītas divās daļās. Pirmajā dienas daļā dalībnieki iepazinās un ar kājām devās uz Viesītes ezeru, kur notika elpošanas vingrinājumi un diskusijas, kā arī pikniks. Semināra otrā daļa notika Viesītes Kultūras pils telpās, kur abu valstu dalībnieki klausījās lekcijas un piedalījās praktiskās nodarbībās par sekojošām tēmām: Veselīga ēšana, garīgā un psihiskā veselība, ievainojumi un negadījumu novēršana, stress un tā ietekme, kā arī slimību novēršana un kontrole t.sk. zāļu lietošana, ko lasīja mediķe Inga Martinova. Pēc semināra seniori dienas aktivitātes novērtēja atzinīgi un labprāt šādus izglītojošus pasākumus apmeklētu Viesītē arī turpmāk.

ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2019. gada oktobra mēnesim

Viesītes novada pašvaldība aicina izmantot iespēju rūpēties par savu veselību un piedalīties projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātēs.

OKTOBRA AKTIVITĀŠU GRAFIKS

Sākta divu pašvaldības grants ceļu pārbūves projektu ieviešana

   Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viesītes novada pašvaldības projektus Pašvaldības ceļu E17 “Dzeņi – Elkšņi” Nr. 19-05-A00702-000035 un S6 “Bajāri – Grabažāni” Nr. 19-05-A00702-000031 posmu pārbūves.

2019. gada 10.septembrī noslēgts līgums ar SIA “PMCI” par pašvaldības ceļu pārbūvi un ar IK “Aleksejevs Ivanovs” par ceļa posmu pārbūves darbu būvuzraudzību. Līgums paredz, ka objekti ekspluatācijā jānodod 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi” būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “Myzone” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 0.895 km un ceļa posmam S6 “Bajāri – Grabažāni” – saskaņā ar SIA “SKA projekts” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 1.376 km.

Izsole, Ošukalni

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ošukalni’’, ar kadastra numuru 56350110187, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības  2.73  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5520.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Jaunbeteļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1784.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atrastas atslēgas Viesītē

Atrastas atslēgas, lūgums griezties Viesītes novada pašvaldības policijā, vai zvanot pa telefonu 22023089.

Sabiedriskā apspriede “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavots pārskats “Saukas  ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” kā arī priekšlikumi “Saukas ezera apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2019.gada 4.oktobrī plkst. 10:30, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.  

Viesītes ezerā ielaiž līdakas mazuļus

2019. gada septembrī Viesītes ezerā tika ielaisti 5000 vien vasaras līdakas mazuļi. Šī aktivitāte notika pateicoties projektam Nr.2.62. „Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā”, kuru finansē Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība. Zivju mazuļus piegādāja zivju audzētava SIA “Rūjas zivju audzētava”.  Pamatojoties MK noteikumiem Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā bija arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis E.Gasperovičs un  PVD Austrumzemgales pārvaldes inspektore L.Jērāne.

Aicina pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz saimniecībām

LLKC Jēkabpils KB aicina pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam 2019.gada 30.septembrī.

Apmaiņas brauciena tēma: Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana.

Ziedu paklājs Viesītes vidusskolas pagalmā

Kad piemājas dārzus iekrāso rudens ziedi, Viesītes vidusskolas visu klašu skolēni piedalās kopējā ziedu paklāja veidošanā.

Katru gadu septembrī skolas pagalms pārvēršas par dzīvo ziedu mākslas darbu.  Šogad šis “mākslas darbs” ir veltīts 2020. gadā gaidāmajiem Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuriem gatavojas arī Viesītes vidusskolas skolēni.

Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 19.septembrī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 19.septembrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi:

  • Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks- par novada aktualitātēm.
  • SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons – par gatavošanos jaunajai apkures sezonai.
  • Pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse- par Viesītes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku novērtēšanas rezultātiem.

Viesītes Mūzikas un mākslas absolventei atzinība jauno gleznotāju konkursā

14.septembrī Preiļu kultūras namā norisinājās Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija, kuru vadīja kinorežisors un gleznotājs J.Streičs. Šogad šī balva tika pasniegta jau piekto reizi.Prieks, ka Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne, nu jau absolvente, Adriāna Juškeviča (ped.I.Kovaļevska) saņēma Atzinību jauniešu grupā! Adriāna konkursam iesniedza darbu “Pavasaris Sēlijā”. Apsveicam!

Ligitas Ābolnieces dzejoļu krājuma “Gulbja dziesma” atvēršanas pēcpusdiena Salā

Notveru mirkli, paņemu rokās, gribu aplūkot. Acis pažilbst no tāda spožuma! /L. Ābolniece/

12. septembrī plkst. 13:00 Salas kultūras nama Mazajā zālē notika dzejnieces Ligitas Ābolnieces dzejoļa krājuma “Gulbja dziesma” atklāšanas pasākums.

Viesītē norisinājies Guntara Rača autorvakars “Mīlestība ir”

12. septembrī, ceturtdienas vakarā, Viesītes Kultūras pils Tradīciju zāle tika piepildīta ar mīlestību, dziesmām un dzeju Guntara Rača autorvakarā “Mīlestība ir”