Viesītes novads tiek pārstāvēts Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

Š.g. 5.-7. jūlijā Jelgavā norisinājās VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kur Viesītes novadu pārstāvēja, Kristaps Moļs, apaļā stenda šaušanā. Kristapam šīs bija pirmās sacensības un pieredze Latvijas mērogā. Viesītes novads pārstāvēts godam un Kristaps izcīnīja piekto vietu Latvijā.

Sakopti vācu karavīru kapi Viesītes novadā

Ik vasaru Latvijā ierodas Vācijas Bundesvēra karavīri, lai sakoptu Pirmajā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapavietas. Šogad Viesītes novadā gandrīz divas nedēļas Bundesvēra karavīri uzkopa I Pasaules karā kritušo atdusas vietas Viesītes pagasta Stauģu kapos un Viesītes pilsētas Vecajos kapos. Vācu karavīru kapu uzkopšana ir kļuvusi par tradīciju un arī nākošgad tiek plānota Viesītes novada kapu uzkopšana.

Par izmaiņām SIA “Viesītes komunālā pārvalde” kases darbībā uz darbinieku slimības laiku

Maksājumi Saukas un Elkšņu kasēs jūlijā  tiks pieņemti:

16.07.  Otrdien, no plkst. 08:00 – 13:00,  Elkšņu pagasta pārvaldē:

18.07. Ceturtdien,no plkst. 08:30 – 12:30,  Saukas pagasta pārvaldē:

24.07. Trešdien, no plkst. 08:00 – 11:00.,  Saukas bibliotēkā :

25.07. Ceturdien, no plkst. 08:30 – 12:30,  Saukas pagasta pārvaldē:

papildus informācija pa tālr.25440203

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

LEADER programmas projekti Viesītes novadā

Viesītes novada pašvaldība kopš 2016. gada ir īstenojusi 5 LEADER programmas projektus un īstenošanas stadijā atrodas vēl 2 projekti, kā arī LEADER programmas 2019.gada projektu konkursā iesniegti 2 jauni projekti.

“Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā” Nr.2018/AL24/4/A019.22.04/1

Projekta mērķis: atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves attīstību, nodrošinot pieejamību kultūrvēsturiskajam mantojumam. Galvenās aktivitātes: izveidota un labiekārtota Mazā Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās arhitektūras formas, un labiekārtota teritorija. Projekta kopējās izmaksas: EUR 19718.12, tai skaitā, attiecināmie izdevumi EUR 19718.12, neattiecināmie izdevumi EUR 200.00. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 2421.81 (EUR 1921.81 sastāda 10% no attiecinājumiem izdevumiem, EUR 500.00 ir neattiecināmie izdevumi). Projekta īstenošanas laiks: 2019. gads.

Jēkabpils pilsētas svētkos varēs “satikt” e-pakalpojumus un pārbaudīt erudīciju

Sestdien, 6.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija! Dari digitāli!” viesosies Jēkabpils pilsētas svētkos. Kopā ar citiem svētku dalībniekiem būsim Jēkabpils Vecpilsētas laukumā, kur programmas aktivitāšu teltī svētku apmeklētājiem būs iespēja pieteikties eID kartei un eParakstam, kā arī  saņemt informāciju par noderīgiem e-pakalpojumiem.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Viesītes novada dome 20.06.2019. pieņēma lēmumu Nr.18 (sēdes protokols Nr.7) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un saistošo noteikumu Nr.2019/04 “Par Viesītes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par teritorijas plānojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

Ar Viesītes novada teritorijas plānojumu iespējams iepazīties portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Veselības dienas “Esi aktīvs!” Jēkabpils Tautas triatlons.

Trešdien, 26. jūnijā Jēkabpils Mežaparkā pozitīvā un aizraujošā gaisotnē notika veselības dienas “Esi aktīvs!” aktivitātes. Visvairāk dalībnieku pulcēja galvenais dienas notikums – Tautas triatlons, kurā komandas mērojās spēkiem peldēšanā, velobraukšanā un skriešanā. Pasākumu organizēja biedrība „Selonia Velo” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”.

Izsole “Mazceļinieki” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Mazceļinieki’’, ar kadastra numuru 56580010033, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām 3 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4427.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 11.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Izsole “Ausmas” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Ausmas’’, ar kadastra numuru 56580050017, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.7684  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1711.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).Ir nomnieks. Jāpārņem saistības. Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 11.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Izsole “Zīlītes” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Zīlītes’’, ar kadastra numuru 56880030020, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 7.29  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 12090.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).