Dzeramā ūdens sistēmu mazgāšana un dezinfekcija.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”,

No 2017. gada 19. līdz 24. oktobrim Viesītes pilsētā tiks veikta  dzeramā ūdens sistēmu mazgāšana un dezinfekcija.

Aicinājums visām nodarbinātām personām! Tikai līdz 6. novembrim Jums ir iespēja pieteikties mācībām!

Iepazīstieties ar šajā brīdī pieejamām programmām http://zrkac.lv/event.php?id=4016, lai secinātu- vai ir interese un vēlme apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties? Visā Latvijā 55 mācību iestādes piedāvā 743 izglītības programmas.

LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu

Lauku atbalsta dienests no 16.oktobra, ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1.novembra.

Konteiners lielgabarīta atkritumiem Viesītē

Smilšu ielā 2, Viesītē pie Viesītes kultūras pils (iebraukšana no Raiņa ielas) novietots konteiners lielgabarīta atkritumu izmešanai.

Viesītes mazpulcēni aicina ziedot Jēkabpils dzīvnieku patversmei

“Sējējs 2017” apbalvošanas ceremonijā piedalās Viesītes novada Elkšņu pagasta Brunovsku ģimene

13. oktobra vakarā Ziemeļblāzmas kultūras pilī notika gadskārtējā Zemkopības ministrijas organizētā konkursa “Sējējs 2017” apbalvošanas ceremonija, kurā šogad piedalījās arī Viesītes novada pārstāvji- Brunovsku ģimene. Viņi bija nominēti nominācijā “Ģimene lauku sētā”.

Kārtējā novada domes sēde 2017.gada 19.oktobrī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2017.gada 19.oktobrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA:

Informatīvie jautājumi – novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Turpinās pārrobežu projekta īstenošana

Kopš 2017.gada 1.maija Viesītes novada pašvaldībā tiek īstenots Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2010.gadam projekts “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” Nr, LLI – 199 /Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/.

Pašvaldības policista Jāņa Pučinska vieslekcija Viesītes vidusskolā

11. oktobrī Viesītes novada pašvaldības policists Jānis Pučinskis sniedza lekcijas par drošību Viesītes vidusskolas 1.-4.klasēs.