Kategorija: Projektu publicitāte

Viesītes novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu

Pamatojoties uz 2018. gada 15. februāra domes sēdes lēmumu „ Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” tiek izsludināts vietējais projektu konkurss.

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notikuši 2 tematisko lekciju cikli

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notikuši 2 tematisko lekciju cikli:

  1. gada novembrī Speciālista lekcijas par onkoloģisko saslimšanu profilaksi, kuras vadīja ģimenes ārste Vija Pelčere. Lekciju mērķis bija sabiedrības izglītošana par iespējām izvairīties no kaitīgajiem ieradumiem, kaitīgu vielu lietošanas, kas veicina onkoloģiskās saslimšanas;
  2. gada februārī Speciālista lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, kuras vadīja ģimenes ārste Iveta Līce. Lekciju mērķis bija par ieskatu sirds un asinsvadu slimību cēlonī, to profilaksē, un jau esošu slimību gadījumos.

Apbalvoti konkursa ‘’Latvijas labākais tirgotājs 2017’’ laureāti

22. februārī Rīgas domes sēžu zālē notika Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2017” laureātu apbalvošana. No Viesītes novada laureāta diplomu saņēma SIA ”Kristīnes Viesītes aptieka”, kuru konkursam virzīja Attīstības un plānošanas nodaļa. Viesītes uzņēmēju Ainu Pečausku klātienē sveica Viesītes novada domes izpilddirektore Sanita Lūse un projektu administratore Liene Maisaka.

ESF projekta”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātes marta mēnesim

Psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām 

Lekciju plāns

ID Nr. VNP 2017/N – 52 ESF

Izveidota spēle “Izzini Viesītes novadu”

2017. gadā pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā, biedrība “Sēļu zīle” startēja ar projektu “izglītojošas spēles par Viesītes novadu izveide un pieejamības nodrošināšana”. Projekta rezultātā Viesītes pilsētas deviņdesmitgadē, sadarbībā ar Viesītes muzeju “Sēlija”, interneta vidē ir tapusi spēle “Izzini Viesītes novadu” ar 23 jautājumiem. Spēle pieejama gan pašvaldības, gan biedrības mājaslapās: http://seluzile.lv/?page_id=639

Pašvaldības speciālisti informē par projektu ieviešanu Viesītes vidusskolā

13. februārī Viesītes novada pašvaldības speciālisti, Jaunatnes lietu speciāliste Austra Saturiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva un projektu administratore Laura Zvirbule, viesojās vidusskolā, lai informētu skolas vadību un pedagogus par aktuālajiem projektiem.

Sēlijai kopīga tūrisma stratēģija

Kas Sēlijai ir kopīgs? Teritorija, tradīcijas, sēliskā valodas izloksne, centieni to visu saglabāt un uzturēt. Sēlija kā kultūrvēsturiskais novads savu atpazīstamību atguva  pagājušā gadsimta deviņdesmito  gadu . Sākotnēji tās teritoriālā identitāte izsekojama kopš Sēlijas bīskapijas dibināšanas 1218. gadā.  Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 20. gadsimta sākumā to pieskaitīja Zemgales kultūrvēsturiskajam novadam. Vēstures notikumu gaitā Sēlijas vārds nav pazudis, bet gan gluži otrādi – tas ir ieguvis jaunu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Pateicoties sabiedrībā atpazīstamu cilvēku un vietējo entuziastu darbam, Sēlija ir ieguvusi otro elpu.

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina uz tikšanos Elkšņu kultūras namā 2018. gada 19. februārī plkst. 09:30

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas specialisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu, un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem kalpos par pamatu Viesītes novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijai un vajadzības gadījumā arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā.