Kategorija: Projektu publicitāte

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana

Uzsākts darbs pie projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” Nr. 1-08/388/2018. Projekta izstrādes ietvaros būs sagatavots Saukas ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, definēta ezera ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība, kā  arī izstrādāti Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana notiks 2019. gada 17.maijā plkst.11:00, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.  

Veselā miesā vesels gars

Īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” Viesītes novada iedzīvotājiem lieliska iespēja rūpēties, par savu veselību piedaloties dažādas aktivitātes.

Jaunumi INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 atbalstītajos projektos

Viesītes novada pašvaldība īsteno četrus starptautiskus šīs programmas līdzfinansētus projektus.

Viesītes novada dome apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus

Viesītes novada domes organizētajā vietējo projektu konkursā 2019. gadā kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumu, kuri  tika izvērtēti Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejā un 11 no tiem apstiprināti domes sēdē.

 1. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pāri upei”, projekta vadītājs Ārijs Bārdulis “Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei Elkšņu pagasta centrā”;
 2. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sabīne Zupa “Mācību dienas cikls – Cāļu dienas Viesītes novadā – Lonē!”;
 3. Biedrība “Ritten”, projektu vadītāja Kristīne Verečinska “Māla veidošanas nodarbības Rites pagasta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem”;
 4. Biedrība “Sēļu klubs”, projektu vadītāja Ilma Svilāne “Vecā Stendera dārgumu sala”;
 5. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Ponomarenko “Izaicini sevi šajā vasarā”;
 6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inita Osma “Tautas tērpa elementu papildināšana VPDK “iDeja” Viesītes novada atpazīstamības veicināšanai”;
 7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Zvirbule “Sporta ielas otrie pagalma svētki “Vesela ģimene””;
 8. Biedrība “Sēļu zīle”, projekta vadītāja Ināra Elberte “Nodarbību cikls – Kā labāk dzīvot”;
 9. Vietējo iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inta Malceniece “Aiziet vasarā – Bērniem prieks”;
 10. Saukas Evaņģēliski luteriskā draudze, projektu vadītājs Valdis Piekuss “Saukas Dievnama novērtēšana pēc 200 gadiem”;
 11. Biedrība “Zīle”, projektu vadītāja Elita Skadiņa “Novada rokdarbnieku tīklošanās izpētes braucienā uz Zemgales amatniecības centriem”.

Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicinātas ierasties Viesītes novada pašvaldībā pie juristes no 7. maija līdz šī gada 18. maijam, lai parakstītu Sadarbības līgumu par projekta ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.

Turpinās starptautiska projekta par mitrāju apsaimniekošanu īstenošana

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana.  Notiek darbs pie  dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā izstrādes. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību.

Starptautiska projekta ietvaros uzlabots aprīkojums Viesītes tūrisma punktā

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta „Travel Smart – visit Lithuania and Latvia” Nr. LLI – 199 īstenošana ir devusi iespēju uzlabot pakalpojumus tūristiem jaunajā 2019.gada sezonā. Projekta nosaukumāCeļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” tiek atspoguļota projekta būtība, jo tas ir vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu, padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Dienas nometne skolniekiem “Jauns-aktīvs-vesels”

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros skolēnu pavasara brīvlaikā tiek organizēta 2 dienu nometne Viesītes vidusskolas skolēniem.  Nometne notiks 14. un 15. martā no plkst. 9:00 – 15:00. 

Aktīvs šodien, vesels rīt!

Viesītes novada pašvaldība kopš 2017. gada īsteno projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, kas piedāvā bez maksas apmeklēt dažādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes visu vecumu grupu iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros Viesītes novada speciālistiem iespēja apgūt jaunu darba pieredzi

Zemgales reģiona ieviestā projekta No. LLI-317 “SocQuality” ietvaros Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanās pasākumu sniegšanā. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja I.Laizāne, Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina, Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem S.Bantauska, Jaunatnes lietu speciāliste D.Sala un Jaunatnes darbiniece L.Liepiņa.   Projekta vadības grupas sanāksmē piedalījās Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva. Pieredzes apmaiņas pasākums notika 2019. gada 5.-6. februārī Jelgavā. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Psihoneiroloģisko slimnīcu “Ģintermuiža” muzeju, kur bija iespēja uzzināt par “aizņemtības terapiju” un “uz savas ādas” izbaudīja mākslas terapijas piedāvāto pulciņu Jelgavas bērnu un jauniešu centru “Junda”. Sociālā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī pašiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespēja plaši pielietot mākslas terapijas metodes.