Kategorija: Projektu publicitāte

Notiks dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2019. gada 2. augustā plkst. 10.00 Viesītes novada domē (Brīvības iela 10, Viesītē) notiks dabas liegumaSupes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

LEADER programmas projekti Viesītes novadā

Viesītes novada pašvaldība kopš 2016. gada ir īstenojusi 5 LEADER programmas projektus un īstenošanas stadijā atrodas vēl 2 projekti, kā arī LEADER programmas 2019.gada projektu konkursā iesniegti 2 jauni projekti.

“Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā” Nr.2018/AL24/4/A019.22.04/1

Projekta mērķis: atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves attīstību, nodrošinot pieejamību kultūrvēsturiskajam mantojumam. Galvenās aktivitātes: izveidota un labiekārtota Mazā Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās arhitektūras formas, un labiekārtota teritorija. Projekta kopējās izmaksas: EUR 19718.12, tai skaitā, attiecināmie izdevumi EUR 19718.12, neattiecināmie izdevumi EUR 200.00. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 2421.81 (EUR 1921.81 sastāda 10% no attiecinājumiem izdevumiem, EUR 500.00 ir neattiecināmie izdevumi). Projekta īstenošanas laiks: 2019. gads.

Viesītes novada seniori piedalās pasākumā Rokišķos

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Apmācību seminārs vides projektā

2019.gada 23.maijā Viesītes novada pašvaldības pārstāvji G. Dimitrijeva, D. Čerņauskis un L. Maisaka piedalījās apmācību seminārā Lietuvā Gražutes dabas parka centrā, kur kopā ar citiem projekta partneriem iepazinās ar purvu apsaimniekošanu, dabas daudzveidības saglabāšanu mitrājos. Semināra gaitā dalībnieki noklausījās Dabas aizsardzības aģentūras direktora J. Jātnieka, zinātnieku un speciālistu prezentācijas par norisēm mitrājos, to nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, metodēm, kādas tika pielietotas agrāk, kā arī jaunumus par šodienas metodēm, īstenošanā esošiem projektiem, tai skaitā par dabas skaitīšanu Latvijā.

Lonē top jauns tūrisma objekts

2019. gada aprīlī un maijā notiek aktīvs darbs pie šaursliežu dzelzceļa vēstures stacijas izveides Lonē. Darbi tiek veikti Viesītes novada pašvaldības īstenotā projekta “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” Nr.18-05-AL24-A019.2204-000004 ietvaros. Paralēli būvdarbiem attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti sadarbojoties ar kolēģiem, apkopo informāciju stendiem.

Projekta ietvaros Viesītes novada speciālisti apgūst darba pieredzi Lietuvā

Īstenojot projektu No. LLI-317 “SocQuality”, tā partneris, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs (Lietuva), organizēja Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem un jaunatnes darba speciālistiem no Latvijas un Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem un Jonišķiem pieredzes apmaiņu un apmācības, kā arī projekta vadības grupas sanāksmi Kretingā. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja projektu administratore L.Maisaka, jaunatnes lietu speciāliste D.Sala, sociālās darbinieces S.Matačina un I.Latiševa. Pieredzes apmaiņas pasākums un apmācības notika 2019. gada 15.-16. maijā.

Brauciens senjoriem uz apmācībām “Kā veselīgi novecot”, aicinām pieteikties!

Projekta “Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis comunities” /V-R communities/ ietvaros tiek organizēts brauciens senjoriem (55+) uz apmācībām  “Kā veselīgi novecot”. Apmācības notiks š.g. 6.jūnijā Rokiškos no plkst. 10:00 – 17:00. 

Obligāti pieteikties līdz 4. jūnijam plkst. 17:00, rakstot uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot tel. 26691248. Piesakoties norādīt kontakttālruni. 

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana

Uzsākts darbs pie projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” Nr. 1-08/388/2018. Projekta izstrādes ietvaros būs sagatavots Saukas ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, definēta ezera ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība, kā  arī izstrādāti Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana notiks 2019. gada 17.maijā plkst.11:00, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.  

Veselā miesā vesels gars

Īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” Viesītes novada iedzīvotājiem lieliska iespēja rūpēties, par savu veselību piedaloties dažādas aktivitātes.