Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ”Melioratori”-1, ar kadastra Nr. 56359000006, trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabal. Sākotnējā cena  EUR 854.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas

Viesītes novada pašvaldība iznomā  nedzīvojamās telpas 15,6 kv.mtr.platībā    Viesītes novada pašvaldībai piederošajā īpašumā Viesītē, Smilšu ielā 2, būvē ar kadastra 56150010432001.  Nomas maksa  noteikta  EUR 0,36  par 1 kv. mtr. mēnesī  saskaņā ar 08.06.2010. MK noteikumiem  Nr. 515’’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ . Izsoles solis- EUR 0, 01 par 1 kv.mtr.

Pārdod nekustamo īpašumu ”Mazsprīdīši”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Mazsprīdīši” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.2754 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1149.02. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Pārdod cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas

Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku cirsmu izsoli, ar augšupejošu soli,  izsolot cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas, kā vienotu objektu:  

Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla 1.nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komatssešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 (astoņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Krustceles”, Elkšņu pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 515.00, nodrošinājums EUR 51.50, izsole 17.03.2017. plkst. 11-30.

Atkārtota atklāta, mutiskā izsole

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ”Melioratori”-1, ar kadastra Nr. 56359000006, atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabal. Sākotnējā cena  EUR 1366.40. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 1 „Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0023 – sākumcena EUR 340.00, nodrošinājums EUR 34.00, izsole 30.03.2017. plkst. 10-00;
  • 2 „Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0006 – sākumcena EUR 470.00, nodrošinājums EUR 47.00, izsole 30.03.2017. plkst. 11-30;
  • 3 „Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0011 – sākumcena EUR 350.00, nodrošinājums EUR 35.00, izsole 30.03.2017. plkst. 13-30;
  • 4 „Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0020 – sākumcena EUR 490.00, nodrošinājums EUR 49.00, izsole 30.03.2017. plkst. 15-30;

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ”Kristapu Lauki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ”Kristapu Lauki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 19.9 ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 23979.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ”Melioratori”-1

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ”Melioratori”-1, ar kadastra Nr. 56359000006,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabal. Sākotnējā cena  EUR 1708.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu trešo atkārtoto atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu trešo atkārtoto atklātu, mutisku izsoli  ar augšupejošu soli:  Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Vecromulīši”;  nekustamais  īpašums sastāv no 3 (trim) meža zemes vienībām 10.28 ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 25140.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).