Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ”Mazsprīdīši”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Mazsprīdīši” ar kadastra Nr. 56800060090, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.2754 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060088; sākotnējā cena  EUR 919.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 1 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0023 – sākumcena EUR 340.00, nodrošinājums EUR 34.00, izsole 08.06.2017. plkst. 14-30;
  • 2 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0006 – sākumcena EUR 470.00, nodrošinājums EUR 47.00, izsole 08.06.2017. plkst. 10-00;
  • 3 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0011 – sākumcena EUR 350.00, nodrošinājums EUR 35.00, izsole 08.06.2017. plkst. 11-30;
  • 7 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0012 – sākumcena EUR 570.00, nodrošinājums EUR 57.00, izsole 08.06.2017. plkst. 13-00.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ”Druviņas 6”-6, ar kadastra Nr. 56809000028, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 6 un 483/10797 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabala. Sākotnējā cena  EUR 1385.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība rīko atkārtotu, atklātu, mutisku cirsmu izsoli, ar augšupejošu soli,  izsolot cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas, kā vienotu objektu. Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla 1.nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komatssešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 (astoņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Ābelītes” ar kadastra Nr. 56350100063, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2,98 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6145.03. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

 Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazbruņenieki” ar kadastra Nr. 56350130045, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4.66 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5482.72. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ”Melioratori”-1, ar kadastra Nr. 56359000006, trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabal. Sākotnējā cena  EUR 854.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas

Viesītes novada pašvaldība iznomā  nedzīvojamās telpas 15,6 kv.mtr.platībā    Viesītes novada pašvaldībai piederošajā īpašumā Viesītē, Smilšu ielā 2, būvē ar kadastra 56150010432001.  Nomas maksa  noteikta  EUR 0,36  par 1 kv. mtr. mēnesī  saskaņā ar 08.06.2010. MK noteikumiem  Nr. 515’’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ . Izsoles solis- EUR 0, 01 par 1 kv.mtr.

Pārdod nekustamo īpašumu ”Mazsprīdīši”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Mazsprīdīši” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.2754 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1149.02. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Pārdod cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas

Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku cirsmu izsoli, ar augšupejošu soli,  izsolot cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas, kā vienotu objektu:  

Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla 1.nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komatssešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 (astoņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri.