Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Viesītes novada pašvaldība pārdod tai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’ kapitāla daļu paketi.

Viesītes novada pašvaldība pārdod tai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’, reģ. Nr. 45403005087, 100% kapitāla daļu paketi.

Nekustamā īpašuma “Dūņupe-1” atklāta, mutiska izsole

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ”Dūņupe-1’’, ar kadastra numuru 56880040281, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040281, 18,9 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 22450.00. Izsoles solis  EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).

Nekustamā īpašuma “Dūņupe” atklāta, mutiska izsole

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ”Dūņupe’’, ar kadastra numuru 56880040160, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  56880040160 un 56880040197, 100,6 ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 109200.00. Izsoles solis  EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).

Nekustamā īpašuma “Salu purvs” atklāta, mutiska izsole

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ”Salu purvs’’, ar kadastra numuru 56880070032, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070032, 72.1 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 63550.00. Izsoles solis  EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu izsoli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazbruņenieki”, ar kadastra numuru 56350130045, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130036, 4.66 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3290.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešais maksājums veicams līdz 2015.gada 15.augustam

NIN_apmaksas_terminiSaskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa otrais maksājums veicams līdz 2015.gada 15.maijam

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.