Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Atkārtota, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Mazsprīdīši” ar kadastra Nr. 56800060090, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.2754 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060088; sākotnējā cena  EUR 460.00.

Atkārtota, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazbruņenieki”, ar kadastra numuru 56350130045, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130036, 4.66 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4386.00.

Nekustamā īpašuma atkārtota, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Ābelītes” ar kadastra Nr. 56350100063, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 56350100028, 2,98 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4916.00.

Trešā mutiskā cirsmu izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko trešo, atklātu, mutisku cirsmu izsoli, ar augšupejošu soli,  izsolot cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas, kā vienotu objektu:  

Atkārtota, mutiska izsole ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ”Druviņas 6”-6, ar kadastra Nr. 56809000028, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ”Mazsprīdīši”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Mazsprīdīši” ar kadastra Nr. 56800060090, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.2754 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060088; sākotnējā cena  EUR 919.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 1 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0023 – sākumcena EUR 340.00, nodrošinājums EUR 34.00, izsole 08.06.2017. plkst. 14-30;
  • 2 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0006 – sākumcena EUR 470.00, nodrošinājums EUR 47.00, izsole 08.06.2017. plkst. 10-00;
  • 3 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0011 – sākumcena EUR 350.00, nodrošinājums EUR 35.00, izsole 08.06.2017. plkst. 11-30;
  • 7 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0012 – sākumcena EUR 570.00, nodrošinājums EUR 57.00, izsole 08.06.2017. plkst. 13-00.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ”Druviņas 6”-6, ar kadastra Nr. 56809000028, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 6 un 483/10797 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabala. Sākotnējā cena  EUR 1385.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība rīko atkārtotu, atklātu, mutisku cirsmu izsoli, ar augšupejošu soli,  izsolot cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas, kā vienotu objektu. Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla 1.nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komatssešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 (astoņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Ābelītes” ar kadastra Nr. 56350100063, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2,98 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6145.03. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).