Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Izsole Mazspilvi- 2019.gada 30.maijs

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ”Mazspiļvi’’, ar kadastra numuru 56580010180, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0,7911 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1405.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Mazklintis- 2019.gada 30.maijs

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazklintis’’, ar kadastra numuru 56350060215, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.16 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56350060043; sākotnējā cena  EUR 2000.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).